عمومي

●⇚ دلــــي را كــــه 
●⇐ رفيــــق مےشڪند
●⇚ خـــدا هــم نميتوانـــــد
●⇐ درستـــــش  كُـــند


:: ادامه مطلب | J.B |
+ بازدید : | ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ | ۰۲:۱۵:۴۶ | اختري | نظرات (0)

◤▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓◥ ✍مــــــבام نـارفـــيــقــــام بـــيــــروڹِ خـــونـــــہ مــــراقــِــبـَمـَڹْ ڪِــہ يِِِ ســـوتــــے بــــבم بِـــزاْْ‌رَڹْ شـــيـــــــــــــپــــــور مَـــڹ בر عــــــــــجـبـم ڪـــہ چـــــــــــقَـבرْ בر لَـــــــجـنـم؟ مـَـَــَــــگِـــہ مــــــــڹْ بــہ ڪــــــــے بـــَـــــבے ڪَــرْבم‌؟ چــــــرا وقــــتـــــے مـَـــڹ خـــوبْـــتـــر مـــــــيـشـم اوضــــــاع مــــــــيـشـہ از ايـــــــنْ بَــــבتـَــــرْ؟
:: ادامه مطلب | J.B |
+ بازدید : | ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ | ۰۱:۴۸:۱۷ | اختري | نظرات (0)

ايــــــن روزها ... هـــــــر نفـــس ، درد اســـت كه ميكشـــم !!! اي كــاش يا بـــــــــــودي ، يـــــا اصـــلا نبودي !!! ايـــــن كه هســـتي و كنــــارم نيســــتي ... ديـــــــــوانه ام ميكنــــــــــد..


:: ادامه مطلب | J.B |
+ بازدید : | ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ | ۰۱:۴۶:۰۷ | اختري | نظرات (0)

آنان كه بودنت را قدر نميدانند

 

رفتنت را نامردي ميخوانند


:: ادامه مطلب | J.B |
+ بازدید : | ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ | ۰۱:۰۳:۳۵ | اختري | نظرات (0)


::: آخرين مطالب ارسالی ...
::: J.B
::: J.B
::: J.B
::: J.B

۱